Επιδοτούμενα σεμινάρια Εργοδοτών και Υπαλλήλων

 

  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2011
 
  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2010
 
  ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
 
 
Ο Σύλλογος Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών Αθηνών & Περιχώρων με στόχο την ενίσχυση των επιχειρήσεων μελών του, ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν, συμμετέχει στο πρόγραμμα "ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1−49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ", στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ με φορέα υλοποίησης τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Τα Κλαδικά Σχέδια Διαρθρωτικής Προσαρμογής εστιάζουν σε τομείς όπως:
>βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων,
> βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης,
> ενίσχυση της εξωστρέφειας,
> ανάπτυξη μοντέλων και πρακτικών κατάλληλης προετοιμασίας για την προστασία των επιχειρήσεων και των απειλούμενων εργαζομένων,
> βελτίωση των προϋποθέσεων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων μέσω της εφαρμογής σχεδίου ευέλικτης προσαρμογής,
> αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων για την επιτυχή εφαρμογή των σχεδίων διαρθρωτικών προσαρμογών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιχειρήσεις που απασχολούν 0-49 άτομα και είναιφορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες.

Το πρόγραμμα αφορά 100 h θεωρία , 120 h πρακτική & 80 h τηλεκατάρτιση.
Οι εργοδότες δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Απεναντίας μπορούν να συμμετέχουν στην εκπαίδευση και αυτοί που είναι αυτοαπασχολούμενοι, όπως και οι υπάλληλοι τους, πλήρους ή μερικής απασχόλησης και να πάρουν αποζημίωση (1.500 -120*5 της πρακτικής εντός ωρών εργασίας, στον χώρο εργασίας =) 900 ο κάθε ένας για τις 300 ώρες συνολικά (300*5=1.500 ) του προγράμματος. Η αποπληρωμή θα γίνει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και απευθείας στους δικαιούχους σε βιβλιάρια καταθέσεων τους.

Προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης είναι οι παρουσίες των εκπαιδευομένων στην θεωρία που θα ελέγχεται.

Οι εργοδότες θα έχουν επιπλέον οικονομικό όφελος συνολικά 1.500 ,ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), επί της τελικώς εγκριθείσας και αποπληρωθείσας αμοιβής για την Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών ειδικά για την επιχείρηση τους αν το επιλέξουν, και επίσης όφελος της τάξεως των 840 για κάθε υπάλληλο που εγκριθεί συμμετέχοντας ενεργά και στην πρακτική άσκηση των απασχολούμενων τους κατά την διάρκεια της εργασίας τους [(120h*2 =240 )+(120h*5 =600)=840 ].

Οι ώρες της τηλεκατάρτισης θα πρέπει να γίνονται από τους εκπαιδευομένους μέσω Η/Υ. (900+1500+840=3.240 ο εργοδότης & 900 ο κάθευπάλληλος)

Χρόνος Εκτέλεσης:

Πρώτα θα γίνουν οι καταθέσεις των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων από σήμερα μέχρι τις 28/03/2011 (τελευταία παράταση) και ακολουθούν οι εγκρίσεις των προγραμμάτων. Στη συνέχεια θα ενημερωθούν οι συμμετέχοντες που εγκρίθηκαν για την ημερομηνία έναρξης και η υλοποίηση πρέπει να τελειώσει το πολύ 18 μήνες από την κοινοποίηση της έγκρισης.
Τα σεμινάρια θα γίνονται απογευματινές ώρες εκτός ωρών εργασίας στις κοντινότερες πιστοποιημένες δομές από τους χώρους εργασίας των εκπαιδευομένων.
Οδηγίες:

Όσοι εργοδότες και υπάλληλοι ενδιαφέρονται, θα πρέπει πρώτα να κοινοποιήσουν άμεσατο ενδιαφέρον τους με το
>> Έντυπο Ένδειξης Ενδιαφέροντος (φαξ στο 2109681046).

Στη συνέχεια:
α) να συμπληρώσουν την >> Αίτηση Επιχείρησης, *
β) να συμπληρώσουν τις ακόλουθες 3 Υπεύθυνες Δηλώσεις:
>> Υ.Δ.(1)
>> Υ.Δ.(2)
>> Υ.Δ.(3)
γ) να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα της πίσω σελίδας του Εντύπου "Ένδειξης
Ενδιαφέροντος" και αφού επιστρέψουν όλα μαζί τα δικαιολογητικά επικυρωμέναστον Σύλλογο της Αθήνας (Αριστοτέλους 14, 10432 Αθήνα -5ος όροφος), τότε θα τους δωθεί εγγράφως ο αύξοντας αριθμός συμμετοχής τους.

Οι εργοδότες, επίσης, θα πρέπει να συμπληρώσουν και τις απαραίτητες συμβάσεις, όπως ορίζει η εγκύκλιος:
>> 1. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
>> 2. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επικυρώσει την κάθε σύμβαση από δύο (2) φορές και σε κάθε περίπτωση να προσκομίσει και Υπεύθυνη Δήλωση για τα γνήσια των υπογραφών:
>> Υ.Δ.(4)

Επίσης:
>> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τελευταία ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών ορίζουμε την Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011.

Προσοχή:

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης για κάθε Κλαδικό Συλλογικό Φορέα φτάνει μέχρι συγκεκριμένο ποσό και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας πλήρους κατάθεσης δικαιολογητικών και συμβάσεων με αύξοντα αριθμό που θα σας κοινοποιείται την ώρα της παράδοσης αυτών.

Για να αποφύγουμε διακρίσεις στην ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, θα γίνει αποστολή ενημερωτικών επιστολών προς όλα τα μέλη, αλλά και κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011 .

(Διευθύνσεις του διαδικτύου για πλήρη ενημέρωση http://www.ep-katartisi.gr , http://ait.oaed.gr)

Για απορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία του Συλλόγου ώρες 10.00-14.00 στο 210-5229501 εργάσιμες μέρες και ώρες. Διαφορετικά, από 09.00 έως 21.00 στα τηλέφωνα 210-2712588, 213-0048405, 210-8982139 και 6945103340

________________________________________

* ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ε.Μ.Ε. (Ετησίων Μονάδων Εργασίας)