ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ1.   Διαδικασίες και δικαιολογητικά

2.   Απαλλαγή από άδεια Εγκατάστασης – Λειτουργίας

3.  Άδεια Λειτουργίας-Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών  
 1.   Διαδικασίες και δικαιολογητικά

Προκειμένου να μας χορηγηθεί Τεχνική άδεια εγκατάστασης - λειτουργίας, πρέπει να απευθυνόμαστε στις οικείες Διευθύνσεις Βιομηχανιών των Περιφερειών.

Ι.    Δικαιολογητικά Άδειας Εγκατάστασης – Λειτουργίας

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, προχώρησε σε Υπουργική Απόφαση (Α.Φ. 542/22.04.05) στα πλαίσια του νέου νόμου (3325/2005) που αφορά στην «ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στα πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».

Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης - λειτουργίας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τον Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/11.3.2005), είναι τα εξής  :

1.    Βεβαίωση χρήσης γης από τις αρμόδιες Πολεοδομικές Αρχές.

2.    Κανονισμός συνιδιοκτησίας για πολυώροφα κτίρια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3741/1929 (ΦΕΚ 4 Α’) ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του ιδιοκτήτη του χώρου εγκατάστασης της δραστηριότητας ότι δεν υφίσταται κανονισμός και ότι ο ίδιος συμφωνεί για την εγκατάσταση της δραστηριότητας.

3.    Οικοδομική άδεια και θεωρημένο από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή σχεδιάγραμμα του χώρου για τη χρήση αυτού (στην περίπτωση μας για κύρια χρήση)

4.    Να ορίζεται ο χώρος ως «επαγγελματικός χώρος»


5.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 3982/ 11 (ΦΕΚ 143 Α’) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.

6.    Ερωτηματολόγιο, το οποίο χορηγείται από την αδειοδοτούσα αρχή και υποβάλλεται πλήρως συμπληρωμένο, υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής.

7.    Υπεύθυνη Δήλωση του αρμοδίου πολιτικού μηχανικού.

8.    Τιμολόγια αγοράς ή αναγόμωσης των πυροσβεστήρων και Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή ότι λειτουργούν καλώς και πληρούν τις εθνικές και κοινοτικές προδιαγραφές, καθώς και τιμολόγιο αγοράς φωτιστικών ασφαλείας.

9.    Αρχιτεκτονικά σχεδιαγράμματα (τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη, τομές), στην περίπτωση έκδοσης οικοδομικής άδειας.

10.    ’Εναρξη δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (εφόσον έχει γίνει)

11.    Παράβολα (κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο).2.   Απαλλαγή από άδεια Εγκατάστασης - Λειτουργίας

Το άρθρο 5 του Ν.3325/2005 , απαλλάσσει από την υποχρέωση εφοδιασμού άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας τα επαγγελματικά εργαστήρια που βρίσκονται εκτός Αττικής. Για υποβολή των δικαιολογητικών και πληροφορίες απευθυνθείτε στην οικεία Δ/νση Βιομηχανίας της Περιφέρειας.


Αναλυτικότερα στον δικτυακό τόπο της  Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας

3.  Άδεια Λειτουργίας - Διεύθυνση Υγιεινής των Περιφερειών  

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας για τη χορήγηση της άδειας Εγκατάστασης – Λειτουργίας από τις Διευθύνσεις Βιομηχανιών των Περιφερειών, πρέπει να απευθυνθείτε στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών για την χορήγηση της Άδειας Λειτουργίας.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1.    Αίτηση Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας

2.    Ειδική δήλωση απαλλαγής από άδεια εγκατάστασης & λειτουργίας θεωρημένη από τη Δ/νση Βιομηχανίας & Ορυκτού Πλούτου της οικείας Περιφέρειας

3.    Φωτοτυπία (επικυρωμένη) της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ή της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος του υπεύθυνου Οδοντοτεχνίτη. Στην περίπτωση κράτους όπου το επάγγελμα δεν είναι ρυθμισμένο νομοθετικά  απαιτείται βεβαίωση επαγγελματικής εμπειρίας δύο ετών

4.    Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης

5.    Σχεδιάγραμμα (κάτοψη) των χώρων εις διπλούν υπογεγραμμένο από αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό μέλος του Τ.Ε.Ε. και θεωρημένο από λειτουργική άποψη από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας, στο οποίο θα αποτυπώνονται οι προβλεπόμενοι χώροι και θα αναφέρονται και τα τμ. του εργαστηρίου. Επίσης σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις χώρος αποχωρητηρίου του εργαστηρίου

6.    Βεβαίωση της Πολεοδομίας για τη νομιμότητα του κτίσματος και των χώρων κύριας χρήσης

7.    Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ο κατάλογος του Μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού (εις διπλούν) όπως αναφέρονται στην Α4β/1016/24/3/88 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 214 τ. Β’)

8.    Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) από αδειούχο ηλεκτρολόγο που θα δηλώνει ότι έχει εν ισχύ άδεια ανάλογο προς την εγκατάσταση ισχύ του εργαστηρίου και ότι οι όροι εγκατάστασης και λειτουργίας των μηχανημάτων διασφαλίζουν την υγεία και την ακεραιότητα των εργαζομένων (έχει τοποθετηθεί ρελέ ασφαλείας)

9.    Παράβολο 38,00€ από Δημόσιο Ταμείο

10.    Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές)

11.    Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας (επικυρωμένη)


Όταν η επιχείρηση εκμεταλλεύεται νομικό πρόσωπο, υποβάλλονται τα εξής:

1.    Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσιεύσεις τους ή πιστοποιητικά καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του αρμόδιου Πρωτοδικείου

2.    Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και για τις ΑΕ από την Δ/νση Εμπορίου και οικείας Περιφέρειας

3.    Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο (αναζητείται αυτεπάγγελτα όταν εκδίδεται από ημεδαπές αρχές)

4.    Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του νομικού προσώπου

Σημειώσεις
•    Το δικαίωμα ίδρυσης και λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου αφορά σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο (ανεξαρτήτως εάν είναι οδοντοτεχνίτης ή όχι) και σε οποιοδήποτε εταιρική μορφή (ανεξαρτήτως της εταιρικής σύνθεσης της), με προϋπόθεση ότι θα οριστεί υπεύθυνος του εργαστηρίου ο όποιος θα είναι οδοντοτεχνίτης.