ΑΡΧΙΚΗ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑClearClearClearClearClearClearClearClearClearClearClear

 

 
 
       
 

Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας

 

  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2011
 
  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2010
 
  ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
 
 

Υπερψηφίστηκε και επί των άρθρων στην Ολομέλεια της Βουλής ( Τετάρτη 21 Ιουλίου) το νέο νομοσχέδιο με τίτλο «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»

Μεταξύ άλλων, στο άρθρο 24 του νομοσχεδίου, αναφέρονται οι ρυθμίσεις για το επάγγελμα του Οδοντοτεχνίτη, καθώς και του Βοηθού Οδοντοτεχνίτη. Όπως θα δείτε στο άρθρο που μας αφορά, τροποποιείται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 1666/86 σχετικά με τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη και βοηθού οδοντοτεχνίτη, προκειμένου να προσαρμοστεί στις αλλαγές, που έχουν επέλθει προ ετών στη νομοθεσία περί απονομής πτυχίου οδοντοτεχνίτη και βοηθού οδοντοτεχνίτη.

Με απλά λόγια, με τις ρυθμίσεις του συγκεκριμένου άρθρου:
α) «Οδοντοτεχνίτες» θα ορίζονται πλέον μόνο οι απόφοιτοι της Γ΄ βάθμιας εκπαίδευσης (ΤΕΙ Οδοντικής Τεχνολογίας- ΣΕΥΠ),
β) θεσμοθετείται ο «Βοηθός Οδοντοτεχνίτη». Με τον όρο αυτό θα χαρακτηρίζεται πλέον ο απόφοιτος Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης (ειδικότητα Βοηθ. Οδοντοτεχνίτη- ΕΠΑ.Σ. από σχολικό έτος 2008-2009 και μετά)
γ) «ανοίγει» ο δρόμος για τις εδώ και τρία χρόνια, πολυαναμενόμενες εξετάσεις Αδειας Ασκησης Επαγγέλματος Οδοντοτεχνίτη. Στις εξετάσεις θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο απόφοιτοι των ΤΕΕ, σύμφωνα με τα ισχύοντα του Ν. 1666/86 -πριν την τροποποίηση- και θα αφορά αποφοίτους αυτών των σχολών μέχρι και το τέλος της λειτουργίας τους (ακαδημαϊκό έτος 2007-2008). Από την έναρξη λειτουργίας της ειδικότητας «Βοηθών Οδοντοτεχνιτών» στις ΕΠΑ.Σ (ακαδημαϊκό έτος 2008-2009) και εφεξής, τίθενται σε ισχύ όσα ορίζει ο νέος νόμος.

΄Αρθρο 24

Ρυθμίσεις για το επάγγελμα των Οδοντοτεχνιτών και των Βοηθών Οδοντοτεχνιτών
1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του ν. 1666/1986 (Α΄ 200) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ασκηση επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη και βοηθού οδοντοτεχνίτη»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 1666/1986 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Αδεια άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη χορηγείται σε α) Έλληνες υπηκόους, β) σε ομογενείς, γ) σε πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δ) σε πολίτες κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαθέτουν άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα, πιστοποιητικό αμοιβαιότητας και γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα, εφόσον έχουν πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμο πτυχίο εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ειδικότητας οδοντοτεχνίτη.
3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 1666/1986 αντικαθίσταται ως εξής: «Για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη στους πτυχιούχους δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι οποίοι αποφοίτησαν έως και το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, απαιτείται το πτυχίο και επιπλέον:»
4. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 1666/1986 μετά τις λέξεις «αποτελείται από» προστίθενται οι λέξεις «τα κάτωθι μέλη και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη:». Η υποπερίπτωση ββ) του εδαφίου β) της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 1666/1986 (200 Α΄ ) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αναπληρωματικό μέλος τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης».
5. Στο άρθρο 1 του ν. 1666/1986 προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής :
«6. Αδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού οδοντοτεχνίτη χορηγείται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε α) Έλληνες υπηκόους, β) ομογενείς της αλλοδαπής, γ) πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δ) πολίτες κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαθέτουν άδεια παραμονής και εργασίας, πιστοποιητικό αμοιβαιότητας και γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα, εφόσον είναι πτυχιούχοι των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) ή ισότιμου πτυχίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ειδικότητας βοηθού οδοντοτεχνίτη, που αποφοίτησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 και εφεξής. ʼδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού οδοντοτεχνίτη δύνανται να λάβουν και οι υποψήφιοι της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, που δεν πέτυχαν στις εξετάσεις».

6. Στο άρθρο 2 του ν. 1666/1986 προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής :
«8. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλων συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται τα καθήκοντα των βοηθών οδοντοτεχνιτών».

 

 

© 2023 - Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών

Αριστοτέλους 14 - Αθήνα
 104 32 
Τηλ: 210 52 29 501
 fax: 210 52 46 280

Home | Site Map | Print | Rss | Contact | Disclaimer | Web Design & Development: toothnews.gr