ΑΡΧΙΚΗ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑClearClearClearClearClearClearClearClearClearClearClear

 

 
 
       
 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Ο.

 

  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2011
 
  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2010
 
  ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
 
 

Αγαπητέ Συνάδελφε,

Έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής βελτίωσης πρακτικής άσκησης ΤΕΙ- Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας, θα θέλαμε να ενημερώσουμε για ένα θέμα, που απασχολεί το Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας, αλλά και τον εργαστηριούχο Οδοντοτεχνίτη. Συγκεκριμένα, υπάρχει η επιθυμία και η πρόθεση από την πλευρά του ΤΕΙ Οδοντικής Τεχνολογίας να ανοίξει ένα δίαυλο επικοινωνίας με τα εργαστήρια της χώρας, που αποτελούν άλλωστε και τον φυσικό χώρο ενασχόλησης των αποφοίτων του. Ως γνωστό, στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος συμπεριλαμβάνεται το μάθημα της «Πρακτικής ’σκησης» των σπουδαστών, το οποίο πραγματοποιείται σε οδοντοτεχνικά εργαστήρια της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού. Η πρακτική άσκηση αποτελεί ένα πολύ σοβαρό τμήμα της παρερχομένης εκπαίδευσης και ως «μάθημα» του προγράμματος σπουδών έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά (περίγραμμα):
ΜΑΘΗΜΑ: Πρακτική άσκηση
Υποχρεωτικό, Διδακτικές Μονάδες 10

Περίγραμμα:

Οι σπουδαστές ασκούνται στο επάγγελμα του οδοντοτεχνίτη σε χώρους του Ιδιωτικού ή του Δημόσιου τομέα. Η πρακτική άσκηση ελέγχεται από το Τμήμα και αποσκοπεί:
α) στην ενημέρωση των ασκούμενων για τη διάρθρωση και λειτουργία των οδοντοτεχνικών εργαστηρίων, για τους κοινωνικούς, οικονομικούς και τεχνολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας καθώς και στην ενεργό συμμετοχή των ασκούμενων στις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών.
β) στο συσχετισμό των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών με τα προβλήματα των χώρων εφαρμογής.
γ) στην επαφή του Τμήματος με τα Οδοντοτεχνικά εργαστήρια για τη δημιουργία αμφίδρομης σχέσης μεταξύ τους.
Ο σπουδαστής με την επίβλεψη του εμπειρότερου εργαστηριακού κατασκευάζει εργασίες από πραγματικά περιστατικά, έτσι ώστε να συνδέσει τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις του σε πραγματικό επίπεδο, αυτό της παραγωγής οδοντοτεχνικών εργασιών.
Η επιστολή αυτή έχει ως σκοπό την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους εργαστηριούχους οδοντοτεχνίτες,έτσι ώστε να καταρτιστεί λίστα με τα εργαστήρια, που επιθυμούν να δεχτούν σπουδαστή ή σπουδαστές για πρακτική άσκηση. Για το λόγο αυτό ακολουθούν μερικές χρήσιμες πληροφορίες όπως και ερωτηματολόγιο που θα πρέπει να απαντηθεί έτσι ώστε το Τμήμα σε συνεργασία με την Ομοσπονδία να καταρτίσει τη εν λόγω λίστα.

Πληροφορίες, που αφορούν στην Πρακτική άσκηση των σπουδαστών:
1. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι εξάμηνη και οι δύο περίοδοι που πραγματοποιείται είναι:
1/10 έως 31/3 του επόμενου έτους και από 1/4 έως 30/9. Η επαφή με τα εργαστήρια, που θα δεχτούν σπουδαστή ή σπουδαστές γίνεται περίπου 15-20 ημέρες νωρίτερα από την έναρξη της πρακτικής. Η επαφή αυτή θα γίνεται από τα μέλη της επιτροπής πρακτικής άσκησης του Τμήματος, όπου και ο εργαστηριούχος θα ανανεώνει το ενδιαφέρον του να δεχτεί σπουδαστή/ές (δύο φορές ετησίως).
2. Η συμμετοχή των εργαστηριούχων υπό την μορφή λίστας με τα βασικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας κ.τ.λ.) συμπληρώνεται σε εθελοντική βάση και με τη δυνατότητα μεταβολής (προσθαφαίρεση) έτσι ώστε να μην αποκλείεται κάποιος που θέλει να εισέλθει εκ των υστέρων στο πρόγραμμα ή το αντίθετο. Οι σπουδαστές κατευθύνονται στα ανάλογα εργαστήρια, έτσι όπως προκύπτει από τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια και με κριτήρια κυρίως την εντοποιότητα και την κατεύθυνση στην οποία προσανατολίζεται ο σπουδαστής (κινητή, ακίνητη προσθετική, κ.τ.λ.)
3. Ο εκάστοτε εργαστηριούχος εκτελεί κατά κάποιο τρόπο χρέη επιβλέποντα του σπουδαστή και πρέπει να βλέπει αυτή την διαδικασία με την δέουσα σοβαρότητα. Ο ασκούμενος θα πρέπει να μετακινείται από «πάγκο σε πάγκο» με ευθύνη του επιβλέποντος εργαστηριούχου, έτσι ώστε να ασκηθεί σε όλο το εύρος των εργασιών. Πρέπει να του δίνεται η δυνατότητα, με την καθοδήγηση του εργαστηριούχου, να κατασκευάσει εργασίες ή στάδια εργασιών και όχι απλά να παρακολουθεί.
4. Για προβλήματα που δημιουργούνται από τους σπουδαστές π.χ. απουσίες, αδιαφορία, ανάρμοστη συμπεριφορά κ.τ.λ., πρέπει να λαμβάνει γνώση η επιτροπή πρακτικής άσκησης του Τμήματος.
5. Οι σπουδαστές αμείβονται με το 80% του εκάστοτε ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη. Ο εργαστηριούχος από αυτά επιδοτείται κατά 50% από τον ΟΑΕΔ άρα αμείβει τον σπουδαστή με το 80% του μισού ημερομίσθιου. Ο αριθμός των σπουδαστών που ανά εξάμηνο αναζητεί εργαστήριο, έτσι ώστε να εκτελέσει την πρακτική του είναι κατά μέσο όρο 40.
Σημειώνεται, ότι η αναβάθμιση του επαγγέλματος του Οδοντοτεχνίτη περνά υποχρεωτικά από την βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο Τμήμα και τη διαρκή επιμόρφωση των επαγγελματιών του κλάδου με σεμινάρια-συνέδρια, εκδηλώσεις, άλλωστε στις οποίες το Τμήμα επενδύει με συνδρομή στην ομοσπονδία-συλλόγους σε ότι ζητηθεί. Η ενεργοποίηση του τριγώνου: Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας (εκπαίδευση), Ομοσπονδία-Σύλλογοι (θεσμικά όργανα) και Εργαστήρια (οδοντοτεχνική πράξη) με δεσμούς και σχέσεις αμφίδρομες, μόνο θετικά μπορεί να έχει για το επάγγελμα και τη δημόσια υγεία.
Το Τμήμα είναι στη διάθεση οιουδήποτε για παροχή πάσης φύσεως διευκρινήσεων, που αφορούν το θέμα ή την επίλυση αποριών σε επιστημονικά θέματα με την αποστολή ηλεκτρονικού ή συμβατικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Ιστοσελίδα του Τμήματος: www.teiath.gr/seyp/dental_technology,
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
yannista@teiath.gr  Γιαννικάκης Σταύρος, Καθηγητής
aprob@teiath.gr Προμπονάς Αντώνιος, Επίκουρος Καθηγητής
salampan@yahoo.gr Σαλαμάρας Παναγιώτης, Καθηγητής Εφαρμογών

Διεύθυνση: Αγ. Σπυρίδωνος, Αιγάλεω 12210
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-5385617 Γραφείο καθηγητών, 210-5385618 Γραμματεία
Τα ενδιαφερόμενα εργαστήρια, καλούνται να συμπληρώσουν άμεσα το ερωτηματολόγιο (>> αρχείο .doc) και να το αποστείλουν στα γραφεία της Π.Ο.Ε.Ο. με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
Τηλεομοιοτυπία (Fax): 210-52.46.280,
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: poeo@poeo.gr
Απλό ταχυδρομείο: Αριστοτέλους 14, 10432-Αθήνα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΩΡΕΝΤΗΣ                  ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

 

© 2023 - Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών

Αριστοτέλους 14 - Αθήνα
 104 32 
Τηλ: 210 52 29 501
 fax: 210 52 46 280

Home | Site Map | Print | Rss | Contact | Disclaimer | Web Design & Development: toothnews.gr