ΑΡΧΙΚΗ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑClearClearClearClearClearClearClearClearClearClearClear

 

 
 
       
 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

 

  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2011
 
  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2010
 
  ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
 
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
Νικήτα 13, Πειραιάς, Τηλ. 210 4137376

Συνάδελφε,

Σε καλούμε σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011 στις 7.30 μ.μ. στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (Καραϊσκου 111) με ημερήσια διάταξη:
> Προσέλευση - Τακτοποίηση οικονομικών
> Έναρξη: Διαπίστωση απαρτίας - Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ.
> Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (Διοικητικός Απολογισμός 2010, Οικονομικός Απολογισμός
2010, Προγραμματισμός 2011, Προϋπολογισμός 2011).
> Ερωτήσεις -Τοποθετήσεις μελών
> Δευτερολογία Προέδρου
> Έγκριση
α) Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού 2010
β) Προϋπολογισμού 2011.
Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη
> Λήξη ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Συνάδελφε,
Ο Σύλλογός μας προσπαθώντας να βοηθήσει τα μέλη του στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν συμμετέχει
α) στο πρόγραμμα «ΔΙΑΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ κ’ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ με φορέα υλοποίησης τον ΟΑΕΔ και
β) στο πρόγραμμα «ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΑΕΚ 1-25».

Το Α πρόγραμμα της διαρθρωτικής προσαρμογής εστιάζει σε:
> Βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων,
> Βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης,
> Ενίσχυση της εξωστρέφειας,
> Ανάπτυξη μοντέλων και πρακτικών κατάλληλης προετοιμασίας για την προστασία των επιχειρήσεων και των απειλούμενων εργαζομένων,
> Βελτίωση των προϋποθέσεων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων μέσω της εφαρμογής σχεδίου ευέλικτης προσαρμογής,
> Αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων για την επιτυχή εφαρμογή των σχεδίων διαρθρωτικών προσαρμογών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιχειρήσεις που απασχολούν από 0-49 άτομα και είναιφορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 100 ώρες θεωρία, 120 ώρες πρακτική και 80 ώρες τηλεκατάρτιση.
Δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους εργοδότες.
Αντίθετα, στην εκπαίδευση μπορούν να συμμετέχουν και οι αυτοαπασχολούμενοι όπως και οι υπάλληλοί τους, πλήρους ή μερικής απασχόλησης και να πάρουν αποζημίωση (1.500 euro -120Χ5της πρακτικής εντός ωρών εργασίας στο χώρο εργασίας), 900euro ο κάθε ένας για τις 300 ώρες συνολικά του προγράμματος.
Οι δικαιούχοι θα λάβουν τα χρήματα στο βιβλιάριο καταθέσεών τους μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος.
Είναι προφανές ότι οι παρουσίες των εκπαιδευόμενων είναι απαραίτητες και θα υπάρχει έλεγχος.

Οι εργοδότες θα έχουν επιπλέον οικονομικό όφελος, συνολικά 1.500 euro (30% επί της τελικής εγκριθείσας και αποπληρωθείσας αμοιβής για την Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών ειδικά για την επιχείρησή τους) και ακόμα όφελος 840 euro για κάθε υπάλληλο που θα εγκριθεί συμμετέχοντας και στην πρακτική άσκηση των απασχολουμένων τους (120 hX 2e= 240e+ 120 h X 5e= 600 euro, δηλ. 240 + 600 = 840 euro).
Οι ώρες της τηλεκατάρτισης θα γίνονται μέσω Η/Υ σε ΚΕΚ που θα επιλέξει ο Σύλλογος.
Έτσι ο εργοδότηςαυτοαπασχολούμενος με έναν υπάλληλο στο πρόγραμμα θα πάρει:
900 + 1.500 + 840 = 3.240 και 900 ο κάθε υπάλληλος.

Πρώτα θα καταθέσουμε τα δικαιολογητικά (που αναφέρονται παρακάτω) μέχρι 31/3/2011 στη Γενική Συνέλευση και για μια ακόμη εβδομάδα μετά από συνεννόηση με το Διοικητικό Συμβούλιο και στη συνέχεια θα γίνουν εγκρίσεις των προγραμμάτων. Η ημερομηνία έναρξης και υλοποίησης μπορεί να είναι 18 μήνες από την κοινοποίηση της έγκρισης. Τα σεμινάρια θα γίνονται απογευματινές ώρες εκτός ωρών εργασίας στις κοντινότερες πιστοποιημένες δομές από τους χώρους εργασίας των εκπαιδευόμενων.

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Όσοι εργοδότες και υπάλληλοι ενδιαφέρονται, πρέπει να εκδηλώσουν άμεσα το ενδιαφέρον τους με το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Fax: 210 7704075. Στη συνέχεια να παραδοθούνστη Γ.Σ. τα παρακάτω δικαιολογητικά:

> Καταστατικό ή ΦΕΚ ή Αντίγραφο Δ.Ο.Υ. έναρξης επιτηδεύματος της δραστηριότητας της επιχείρησης από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ.

> Αντίγραφα Α.Π.Δ. ΙΚΑ (αρκεί η πρώτη σελίδα υποβολής), όπου απαιτείται (δεν αφορά σε επιχειρήσεις που δεν απασχολούν εργαζόμενους και προτίθενται να ενταχθούν στο Πρόγραμμα με μοναδικό/-ούς απασχολούμενο/-ους τον/τους εργοδότη/-ες) σε βάθος ενός έτους προ της υποβολής της αίτησης, από τα οποία να προκύπτουν οι δηλωθείσες ετήσιες μονάδες εργασίας.

> Ασφαλιστική-φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (να μην λήγει πριν τις 15/4/2011).

> Aδεια λειτουργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

> Ονομαστική κατάσταση εργαζομένων και το καθεστώς απασχόλησής τους για το έτος 2010 που θα αναγράφεται εκτός από την ειδικότητά τους και το καθεστώς εργασίας τους (πλήρους-μερικής-εκ περιτροπής) με σφραγίδα και υπογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπο ή αντίγραφο της κατάστασης από την Επιθεώρηση Εργασίας.

> Προσύμφωνο συνεργασίας μεταξύ επιχείρησης και πιστοποιημένου από το ΕΚΕΠΙΣ, ΚΕΚ >> download>> ΕΔΩ Χ 2 φορές.

> Προσύμφωνο συνεργασίας μεταξύ επιχείρησης και Συμβούλου Διαρθρωτικής Προσαρμογής>> download>> ΕΔΩ Χ 2 φορές.

> Υπεύθυνη δήλωση με κατάσταση ετησίων μονάδων εργασίας σε βάθος ενός έτους από την ημέρα που προηγείται της υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα >> download>> ΕΔΩ


> Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του Νομίμου Εκπροσώπου >> download>> ΕΔΩ


> Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις ενισχύεις ήσσονος σημασίας που τυχόν έχει λάβει η επιχείρηση >> download>> ΕΔΩ

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι επικυρωμένα και οι υπεύθυνες δηλώσεις να είναι επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής.

Μόλις κατατεθούν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι θα πάρουν εγγράφως έναν αύξοντα αριθμό συμμετοχής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης για κάθε Κλαδικό Συλλογικό Φορέα φτάνει μέχρι συγκεκριμένο ποσό και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας πλήρους κατάθεσης δικαιολογητικών. Προσοχή λοιπόν στην ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών,μέχρι την ημέρα της Γ.Σ. 31.3.2011 και για μία εβδομάδα ακόμα μετά από συνεννόηση.

Το Β' Πρόγραμμα με θέμα: «Κύρια σημεία κινητής-ακίνητης προσθετικής», αφορά τηνκατάρτιση εργαζομένων και με αποζημίωση 5 euro την ώρα δηλ. 5Χ40 ώρες = 200 euroστα βιβλιάρια των εργαζομένων με το τέλος των Σεμιναρίων. Οι εργοδότες δεν θα έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση.

Μέχρι τις 31 Μαρτίου και μια εβδομάδα αργότερα (μετά από συνεννόηση) παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να συμπληρώσουν την υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται με γνήσιο υπογραφής.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με την Στεργίου Πόπη Τηλ.2104014249
Χαλόφτη Γιώργο, Τηλ. 210 7700583, Κώστα Μαδώνη, Τηλ. 210 4137014,
Κουτρούλη Σοφία, Τηλ. 210 9412486.

Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη κοπή πίτας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΔΩΝΗΣ             ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ

 

 

© 2024 - Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών

Αριστοτέλους 14 - Αθήνα
 104 32 
Τηλ: 210 52 29 501
 fax: 210 52 46 280

Home | Site Map | Print | Rss | Contact | Disclaimer | Web Design & Development: toothnews.gr